• مشتریان

o کیفیت برتر

o قیمت رقابتی

o تحویل به موقع محصول

o رعایت الزامات سیستم‏های مدیریت و تعالی سازمانی

  • سهامداران

o تحقق اهداف مصوب آذین تنه

o رهبری در قیمت محصولات

o حفظ و ارتقاء سهم بازار

o افزایش سود سهام و پرداخت به موقع آن

o پاسخ‏گویی به مسئولیت‏های اجتماعی سهامداران

  • جامعه

o رعایت الزامات قانونی و اجتماعی

o رعایت الزامات زیست محیطی

o پرداخت به موقع مطالبات (مالیات، عوارض،...)

  • کارکنان

o ایجاد توازن میان هزینه زندگی و حقوق و دستمزد

o بهبود شرایط محیطی و ارگونومی

o احترام متقابل از سوی مدیران

o ایجاد سیستم صحیح پاداش و جریمه

o حل مشکلات حیطه سرپرستی

o ایجاد عدالت و مساوات در ارائه خدمات

o رفع مشکلات معیشتی (وام، مسکن، ...)

  • تأمین ‏کنندگان

o پرداخت به موقع مطالبات

o در اختیار گذاشتن مواد اولیه جهت تولید در صورت نیاز تأمین‏کننده

o ارائه برنامه ثابت تحویل کالای مورد نیاز

o رعایت اصل بی‏طرفی در انتخاب تأمین‏کنندگان و عقد قرارداد

o ارائه همکاری‏های فنی و علمی برای بهبود کیفیت محصولات

o مذاکره و دستیابی به اهداف مشترک